ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
77.00 TL
1 سال
77.00 TL
1 سال
77.00 TL
1 سال
.net
100.00 TL
1 سال
100.00 TL
1 سال
100.00 TL
1 سال
.org
100.00 TL
1 سال
100.00 TL
1 سال
100.00 TL
1 سال
.com.tr
59.00 TL
1 سال
59.00 TL
1 سال
59.00 TL
1 سال
.org.tr
59.00 TL
1 سال
59.00 TL
1 سال
59.00 TL
1 سال
.academy
279.00 TL
1 سال
279.00 TL
1 سال
279.00 TL
1 سال
.biz
150.00 TL
1 سال
150.00 TL
1 سال
150.00 TL
1 سال
.blog
250.00 TL
1 سال
250.00 TL
1 سال
250.00 TL
1 سال
.ca
130.00 TL
1 سال
130.00 TL
1 سال
130.00 TL
1 سال
.center
190.00 TL
1 سال
190.00 TL
1 سال
190.00 TL
1 سال
.club
114.00 TL
1 سال
114.00 TL
1 سال
114.00 TL
1 سال
.de
70.00 TL
1 سال
70.00 TL
1 سال
70.00 TL
1 سال
.doctor new!
850.00 TL
1 سال
850.00 TL
1 سال
850.00 TL
1 سال
.eu
67.00 TL
1 سال
67.00 TL
1 سال
67.00 TL
1 سال
.fm
1,179.00 TL
1 سال
1,179.00 TL
1 سال
1,179.00 TL
1 سال
.gold
772.00 TL
1 سال
772.00 TL
1 سال
772.00 TL
1 سال
.in
81.00 TL
1 سال
81.00 TL
1 سال
81.00 TL
1 سال
.lawyer new!
450.00 TL
1 سال
450.00 TL
1 سال
450.00 TL
1 سال
.ltd
189.00 TL
1 سال
189.00 TL
1 سال
189.00 TL
1 سال
.moda
269.00 TL
1 سال
269.00 TL
1 سال
269.00 TL
1 سال
.tv
319.00 TL
1 سال
319.00 TL
1 سال
319.00 TL
1 سال
.video
200.00 TL
1 سال
200.00 TL
1 سال
200.00 TL
1 سال
.co.za sale!
30.00 TL
1 سال
30.00 TL
1 سال
30.00 TL
1 سال
.ru sale!
40.00 TL
1 سال
40.00 TL
1 سال
40.00 TL
1 سال
.cloud
189.00 TL
1 سال
189.00 TL
1 سال
189.00 TL
1 سال
.app sale!
153.00 TL
1 سال
153.00 TL
1 سال
153.00 TL
1 سال
.art
120.00 TL
1 سال
120.00 TL
1 سال
120.00 TL
1 سال
.asia
130.00 TL
1 سال
130.00 TL
1 سال
130.00 TL
1 سال
.au
110.00 TL
1 سال
110.00 TL
1 سال
110.00 TL
1 سال
.audio
1,270.00 TL
1 سال
1,270.00 TL
1 سال
1,270.00 TL
1 سال
.auto
26,000.00 TL
1 سال
26,000.00 TL
1 سال
26,000.00 TL
1 سال
.band
200.00 TL
1 سال
200.00 TL
1 سال
200.00 TL
1 سال
.bar
640.00 TL
1 سال
640.00 TL
1 سال
640.00 TL
1 سال
.berlin
420.00 TL
1 سال
420.00 TL
1 سال
420.00 TL
1 سال
.bio
640.00 TL
1 سال
640.00 TL
1 سال
640.00 TL
1 سال
.black
562.00 TL
1 سال
562.00 TL
1 سال
562.00 TL
1 سال
.blue
174.00 TL
1 سال
174.00 TL
1 سال
174.00 TL
1 سال
.business
70.00 TL
1 سال
70.00 TL
1 سال
70.00 TL
1 سال
.buzz
325.00 TL
1 سال
325.00 TL
1 سال
325.00 TL
1 سال
.bz
260.00 TL
1 سال
260.00 TL
1 سال
260.00 TL
1 سال
.cam
180.00 TL
1 سال
180.00 TL
1 سال
180.00 TL
1 سال
.camera
440.00 TL
1 سال
440.00 TL
1 سال
440.00 TL
1 سال
.camp
450.00 TL
1 سال
450.00 TL
1 سال
450.00 TL
1 سال
.car
26,000.00 TL
1 سال
26,000.00 TL
1 سال
26,000.00 TL
1 سال
.cars
26,000.00 TL
1 سال
26,000.00 TL
1 سال
26,000.00 TL
1 سال
.cc
100.00 TL
1 سال
100.00 TL
1 سال
100.00 TL
1 سال
.city
190.00 TL
1 سال
190.00 TL
1 سال
190.00 TL
1 سال
.cleaning
440.00 TL
1 سال
440.00 TL
1 سال
440.00 TL
1 سال
.click
90.00 TL
1 سال
90.00 TL
1 سال
90.00 TL
1 سال
.cn
75.00 TL
1 سال
75.00 TL
1 سال
75.00 TL
1 سال
.co
250.00 TL
1 سال
250.00 TL
1 سال
250.00 TL
1 سال
.coffee
280.00 TL
1 سال
280.00 TL
1 سال
280.00 TL
1 سال
.college
640.00 TL
1 سال
640.00 TL
1 سال
640.00 TL
1 سال
.com.de
70.00 TL
1 سال
70.00 TL
1 سال
70.00 TL
1 سال
.country
270.00 TL
1 سال
270.00 TL
1 سال
270.00 TL
1 سال
.coupons
430.00 TL
1 سال
430.00 TL
1 سال
430.00 TL
1 سال
.credit
860.00 TL
1 سال
860.00 TL
1 سال
860.00 TL
1 سال
.creditcard
1,300.00 TL
1 سال
1,300.00 TL
1 سال
1,300.00 TL
1 سال
.company
70.00 TL
1 سال
70.00 TL
1 سال
70.00 TL
1 سال
.dance
200.00 TL
1 سال
200.00 TL
1 سال
200.00 TL
1 سال
.date
255.00 TL
1 سال
255.00 TL
1 سال
255.00 TL
1 سال
.dentist
459.00 TL
1 سال
459.00 TL
1 سال
459.00 TL
1 سال
.desi
154.00 TL
1 سال
154.00 TL
1 سال
154.00 TL
1 سال
.design
439.00 TL
1 سال
439.00 TL
1 سال
439.00 TL
1 سال
.dev
130.00 TL
1 سال
130.00 TL
1 سال
130.00 TL
1 سال
.diet
1,269.00 TL
1 سال
1,269.00 TL
1 سال
1,269.00 TL
1 سال
.dog
439.00 TL
1 سال
439.00 TL
1 سال
439.00 TL
1 سال
.download
254.00 TL
1 سال
254.00 TL
1 سال
254.00 TL
1 سال
.earth
189.00 TL
1 سال
189.00 TL
1 سال
189.00 TL
1 سال
.ec
429.00 TL
1 سال
429.00 TL
1 سال
429.00 TL
1 سال
.eco
640.00 TL
1 سال
640.00 TL
1 سال
640.00 TL
1 سال
.email
189.00 TL
1 سال
189.00 TL
1 سال
189.00 TL
1 سال
.energy
860.00 TL
1 سال
860.00 TL
1 سال
860.00 TL
1 سال
.engineer
270.00 TL
1 سال
270.00 TL
1 سال
270.00 TL
1 سال
.es
70.00 TL
1 سال
70.00 TL
1 سال
70.00 TL
1 سال
.family
210.00 TL
1 سال
210.00 TL
1 سال
210.00 TL
1 سال
.fans
660.00 TL
1 سال
660.00 TL
1 سال
660.00 TL
1 سال
.fashion
270.00 TL
1 سال
270.00 TL
1 سال
270.00 TL
1 سال
.feedback
250.00 TL
1 سال
250.00 TL
1 سال
250.00 TL
1 سال
.fit
270.00 TL
1 سال
270.00 TL
1 سال
270.00 TL
1 سال
.flowers
1,269.00 TL
1 سال
1,269.00 TL
1 سال
1,269.00 TL
1 سال
.forsale
269.00 TL
1 سال
269.00 TL
1 سال
269.00 TL
1 سال
.fr
68.00 TL
1 سال
68.00 TL
1 سال
68.00 TL
1 سال
.fun
190.00 TL
1 سال
190.00 TL
1 سال
190.00 TL
1 سال
.futbol hot!
90.00 TL
1 سال
90.00 TL
1 سال
90.00 TL
1 سال
.game
3,809.00 TL
1 سال
3,809.00 TL
1 سال
3,809.00 TL
1 سال
.games
160.00 TL
1 سال
160.00 TL
1 سال
160.00 TL
1 سال
.garden
269.00 TL
1 سال
269.00 TL
1 سال
269.00 TL
1 سال
.gift
160.00 TL
1 سال
160.00 TL
1 سال
160.00 TL
1 سال
.gives
270.00 TL
1 سال
270.00 TL
1 سال
270.00 TL
1 سال
.glass
430.00 TL
1 سال
430.00 TL
1 سال
430.00 TL
1 سال
.global
629.00 TL
1 سال
629.00 TL
1 سال
629.00 TL
1 سال
.green hot!
599.00 TL
1 سال
599.00 TL
1 سال
599.00 TL
1 سال
.group
169.00 TL
1 سال
169.00 TL
1 سال
169.00 TL
1 سال
.guru
280.00 TL
1 سال
280.00 TL
1 سال
280.00 TL
1 سال
.haus
270.00 TL
1 سال
270.00 TL
1 سال
270.00 TL
1 سال
.health
630.00 TL
1 سال
630.00 TL
1 سال
630.00 TL
1 سال
.help sale!
249.00 TL
1 سال
249.00 TL
1 سال
249.00 TL
1 سال
.horse
269.00 TL
1 سال
269.00 TL
1 سال
269.00 TL
1 سال
.hospital
439.00 TL
1 سال
439.00 TL
1 سال
439.00 TL
1 سال
.host
840.00 TL
1 سال
840.00 TL
1 سال
840.00 TL
1 سال
.hosting
3,809.00 TL
1 سال
3,809.00 TL
1 سال
3,809.00 TL
1 سال
.how
249.00 TL
1 سال
249.00 TL
1 سال
249.00 TL
1 سال
.icu
65.00 TL
1 سال
65.00 TL
1 سال
65.00 TL
1 سال
.id
179.00 TL
1 سال
179.00 TL
1 سال
179.00 TL
1 سال
.info
175.00 TL
1 سال
175.00 TL
1 سال
175.00 TL
1 سال
.ink
249.00 TL
1 سال
249.00 TL
1 سال
249.00 TL
1 سال
.io
494.00 TL
1 سال
494.00 TL
1 سال
494.00 TL
1 سال
.irish
139.00 TL
1 سال
139.00 TL
1 سال
139.00 TL
1 سال
.jobs
1,229.00 TL
1 سال
1,229.00 TL
1 سال
1,229.00 TL
1 سال
.kim
174.00 TL
1 سال
174.00 TL
1 سال
174.00 TL
1 سال
.kitchen
430.00 TL
1 سال
430.00 TL
1 سال
430.00 TL
1 سال
.kiwi
309.00 TL
1 سال
309.00 TL
1 سال
309.00 TL
1 سال
.la
319.00 TL
1 سال
319.00 TL
1 سال
319.00 TL
1 سال
.law
830.00 TL
1 سال
830.00 TL
1 سال
830.00 TL
1 سال
.life
269.00 TL
1 سال
269.00 TL
1 سال
269.00 TL
1 سال
.link
89.00 TL
1 سال
89.00 TL
1 سال
89.00 TL
1 سال
.live
210.00 TL
1 سال
210.00 TL
1 سال
210.00 TL
1 سال
.love
269.00 TL
1 سال
269.00 TL
1 سال
269.00 TL
1 سال
.market
259.00 TL
1 سال
259.00 TL
1 سال
259.00 TL
1 سال
.markets
499.00 TL
1 سال
499.00 TL
1 سال
499.00 TL
1 سال
.me
279.00 TL
1 سال
279.00 TL
1 سال
279.00 TL
1 سال
.men
254.00 TL
1 سال
254.00 TL
1 سال
254.00 TL
1 سال
.menu
319.00 TL
1 سال
319.00 TL
1 سال
319.00 TL
1 سال
.mobi
206.00 TL
1 سال
206.00 TL
1 سال
206.00 TL
1 سال
.name
99.00 TL
1 سال
99.00 TL
1 سال
99.00 TL
1 سال
.news
209.00 TL
1 سال
209.00 TL
1 سال
209.00 TL
1 سال
.ninja
159.00 TL
1 سال
159.00 TL
1 سال
159.00 TL
1 سال
.nl
80.00 TL
1 سال
80.00 TL
1 سال
80.00 TL
1 سال
.nyc
269.00 TL
1 سال
269.00 TL
1 سال
269.00 TL
1 سال
.nz
189.00 TL
1 سال
189.00 TL
1 سال
189.00 TL
1 سال
.one
90.00 TL
1 سال
90.00 TL
1 سال
90.00 TL
1 سال
.online
319.00 TL
1 سال
319.00 TL
1 سال
319.00 TL
1 سال
.ooo
259.00 TL
1 سال
259.00 TL
1 سال
259.00 TL
1 سال
.page
110.00 TL
1 سال
110.00 TL
1 سال
110.00 TL
1 سال
.party
255.00 TL
1 سال
255.00 TL
1 سال
255.00 TL
1 سال
.pet
175.00 TL
1 سال
175.00 TL
1 سال
175.00 TL
1 سال
.ph
389.00 TL
1 سال
389.00 TL
1 سال
389.00 TL
1 سال
.photo
269.00 TL
1 سال
269.00 TL
1 سال
269.00 TL
1 سال
.photography
189.00 TL
1 سال
189.00 TL
1 سال
189.00 TL
1 سال
.physio
780.00 TL
1 سال
780.00 TL
1 سال
780.00 TL
1 سال
.pics
249.00 TL
1 سال
249.00 TL
1 سال
249.00 TL
1 سال
.pictures
99.00 TL
1 سال
99.00 TL
1 سال
99.00 TL
1 سال
.pink
174.00 TL
1 سال
174.00 TL
1 سال
174.00 TL
1 سال
.press
629.00 TL
1 سال
629.00 TL
1 سال
629.00 TL
1 سال
.pro
175.00 TL
1 سال
175.00 TL
1 سال
175.00 TL
1 سال
.promo
174.00 TL
1 سال
174.00 TL
1 سال
174.00 TL
1 سال
.protection
26,000.00 TL
1 سال
26,000.00 TL
1 سال
26,000.00 TL
1 سال
.pub
269.00 TL
1 سال
269.00 TL
1 سال
269.00 TL
1 سال
.pw
199.00 TL
1 سال
199.00 TL
1 سال
199.00 TL
1 سال
.red
175.00 TL
1 سال
175.00 TL
1 سال
175.00 TL
1 سال
.rent
579.00 TL
1 سال
579.00 TL
1 سال
579.00 TL
1 سال
.review
254.00 TL
1 سال
254.00 TL
1 سال
254.00 TL
1 سال
.rip
169.00 TL
1 سال
169.00 TL
1 سال
169.00 TL
1 سال
.rocks
110.00 TL
1 سال
110.00 TL
1 سال
110.00 TL
1 سال
.rodeo
270.00 TL
1 سال
270.00 TL
1 سال
270.00 TL
1 سال
.sale
269.00 TL
1 سال
269.00 TL
1 سال
269.00 TL
1 سال
.sc
999.00 TL
1 سال
999.00 TL
1 سال
999.00 TL
1 سال
.security
26,000.00 TL
1 سال
26,000.00 TL
1 سال
26,000.00 TL
1 سال
.sex
940.00 TL
1 سال
940.00 TL
1 سال
940.00 TL
1 سال
.sexy
489.00 TL
1 سال
489.00 TL
1 سال
489.00 TL
1 سال
.shoes
439.00 TL
1 سال
439.00 TL
1 سال
439.00 TL
1 سال
.shop
300.00 TL
1 سال
300.00 TL
1 سال
300.00 TL
1 سال
.shopping
269.00 TL
1 سال
269.00 TL
1 سال
269.00 TL
1 سال
.site
269.00 TL
1 سال
269.00 TL
1 سال
269.00 TL
1 سال
.social
269.00 TL
1 سال
269.00 TL
1 سال
269.00 TL
1 سال
.software
269.00 TL
1 سال
269.00 TL
1 سال
269.00 TL
1 سال
.solar
440.00 TL
1 سال
440.00 TL
1 سال
440.00 TL
1 سال
.solutions
189.00 TL
1 سال
189.00 TL
1 سال
189.00 TL
1 سال
.space
200.00 TL
1 سال
200.00 TL
1 سال
200.00 TL
1 سال
.store
499.00 TL
1 سال
499.00 TL
1 سال
499.00 TL
1 سال
.studio
210.00 TL
1 سال
210.00 TL
1 سال
210.00 TL
1 سال
.study
249.00 TL
1 سال
249.00 TL
1 سال
249.00 TL
1 سال
.sx
300.00 TL
1 سال
300.00 TL
1 سال
300.00 TL
1 سال
.systems
190.00 TL
1 سال
190.00 TL
1 سال
190.00 TL
1 سال
.scot
262.00 TL
1 سال
262.00 TL
1 سال
262.00 TL
1 سال
.tech
449.00 TL
1 سال
449.00 TL
1 سال
449.00 TL
1 سال
.tel
130.00 TL
1 سال
130.00 TL
1 سال
130.00 TL
1 سال
.tips
190.00 TL
1 سال
190.00 TL
1 سال
190.00 TL
1 سال
.tires
856.00 TL
1 سال
856.00 TL
1 سال
856.00 TL
1 سال
.tools
280.00 TL
1 سال
280.00 TL
1 سال
280.00 TL
1 سال
.top
80.00 TL
1 سال
80.00 TL
1 سال
80.00 TL
1 سال
.toys
440.00 TL
1 سال
440.00 TL
1 سال
440.00 TL
1 سال
.trade
255.00 TL
1 سال
255.00 TL
1 سال
255.00 TL
1 سال
.trading
609.00 TL
1 سال
609.00 TL
1 سال
609.00 TL
1 سال
.travel
999.00 TL
1 سال
999.00 TL
1 سال
999.00 TL
1 سال
.tube
249.00 TL
1 سال
249.00 TL
1 سال
249.00 TL
1 سال
.today
190.00 TL
1 سال
190.00 TL
1 سال
190.00 TL
1 سال
.uk
77.00 TL
1 سال
77.00 TL
1 سال
77.00 TL
1 سال
.uno
229.00 TL
1 سال
229.00 TL
1 سال
229.00 TL
1 سال
.us
85.00 TL
1 سال
85.00 TL
1 سال
85.00 TL
1 سال
.vc
319.00 TL
1 سال
319.00 TL
1 سال
319.00 TL
1 سال
.vet
269.00 TL
1 سال
269.00 TL
1 سال
269.00 TL
1 سال
.vip
149.00 TL
1 سال
149.00 TL
1 سال
149.00 TL
1 سال
.webcam
255.00 TL
1 سال
255.00 TL
1 سال
255.00 TL
1 سال
.website
200.00 TL
1 سال
200.00 TL
1 سال
200.00 TL
1 سال
.wedding
269.00 TL
1 سال
269.00 TL
1 سال
269.00 TL
1 سال
.wiki
249.00 TL
1 سال
249.00 TL
1 سال
249.00 TL
1 سال
.win
249.00 TL
1 سال
249.00 TL
1 سال
249.00 TL
1 سال
.work
85.00 TL
1 سال
85.00 TL
1 سال
85.00 TL
1 سال
.works
279.00 TL
1 سال
279.00 TL
1 سال
279.00 TL
1 سال
.world
279.00 TL
1 سال
279.00 TL
1 سال
279.00 TL
1 سال
.ws
249.00 TL
1 سال
249.00 TL
1 سال
249.00 TL
1 سال
.xxx
935.00 TL
1 سال
935.00 TL
1 سال
935.00 TL
1 سال
.xyz
104.00 TL
1 سال
104.00 TL
1 سال
104.00 TL
1 سال
.zone
279.00 TL
1 سال
279.00 TL
1 سال
279.00 TL
1 سال
.net.tr
80.00 TL
1 سال
80.00 TL
1 سال
80.00 TL
1 سال
.av.tr
50.00 TL
1 سال
50.00 TL
1 سال
50.00 TL
1 سال
.dr.tr
50.00 TL
1 سال
50.00 TL
1 سال
50.00 TL
1 سال
.gov.tr
50.00 TL
1 سال
N/A
50.00 TL
1 سال
.bel.tr
20.00 TL
1 سال
40.00 TL
2 سال
20.00 TL
1 سال
.k12.tr
20.00 TL
1 سال
20.00 TL
1 سال
20.00 TL
1 سال
.biz.tr
30.00 TL
1 سال
30.00 TL
1 سال
30.00 TL
1 سال
.info.tr
30.00 TL
1 سال
30.00 TL
1 سال
30.00 TL
1 سال
.tv.tr
30.00 TL
1 سال
30.00 TL
1 سال
30.00 TL
1 سال
.web.tr
30.00 TL
1 سال
30.00 TL
1 سال
30.00 TL
1 سال
.gen.tr
30.00 TL
1 سال
30.00 TL
1 سال
30.00 TL
1 سال
.bbs.tr
30.00 TL
1 سال
30.00 TL
1 سال
30.00 TL
1 سال
.name.tr
20.00 TL
1 سال
20.00 TL
1 سال
20.00 TL
1 سال
.tel.tr
20.00 TL
1 سال
20.00 TL
1 سال
20.00 TL
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains